Inwestycje z wykorzystaniem środków publicznych stanowią istotny element rozwoju polskiej gospodarki. Wartość poszczególnych zamówień publicznych oraz prestiż związany z ich realizacją przekładają się na silną konkurencję między przedsiębiorcami, wymagającą profesjonalnej asysty prawnej w celu wzmocnienia stanowiska reprezentowanego wykonawcy oraz identyfikacji uchybień innych wykonawców.

Współpracujemy z przedsiębiorcami przy składaniu przez nich ofert w trybie zamówień publicznych, zapewniając im między innymi:

  • doradztwo przy analizie, interpretacji i wyjaśnianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz przygotowaniu zgodnej z zawartymi tam wymogami oferty
  • wsparcie przy ocenie ofert innych wykonawców pod kątem ich zgodności z SIWZ oraz przepisami prawa zamówień publicznych
  • sporządzanie odwołań oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, wraz z ewentualną oceną możliwości oraz zasadności złożenia skargi do sądu
  • przygotowywanie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz zastępstwo przed sądami powszechnymi.

 

Osoba kontaktowa: Konrad Rupiewicz